Koolituste sisu

Koolitusteks küsi pakkumist Birgy Lorenz birgy.lorenz@gmail.com

Iga koolitus muudetakse vastavalt kliendiga kokkuleppel teile sobivaks.

Lisaks võib küsida koolitusi, mida ei ole loetelus, mõtleme koos! Kui ei saa pakkuda mina teile parimat lahendust, siis leiame kellegi, kes seda teile saaks seda pakkuda. Nõustamine selles osas on tasuta.

Ideed, millistel teemadel koolitusi pakun:

 • Nutiseadmete kasutamise algõpe (kuni 3 tundi)

Koolituse eesmärgiks on tutvuda nutiseadmete kasutamise võimalusega koolis või lasteaias, sobilik on see ka haridusega kokkupuutuvatele seltsingutele, kes sooviad oma liikmete professionaalsust tõsta digipädevuste vallas või neile, kes soovivad oma nutikasutuse baasoskused süsteemselt paika saada. Koolitusel tehakse ülevaade nutiseadmete ajaloost, operatsioonisüsteemidest, äppide allalaadimisest ning turvalisusest. Saadakse teada, mis on QR kood, liitreaalsus ja milliseid äppe erinevates ainetudides võiks algatuseks kasutada. Koolitus on kaasav ja praktiline. Kogemus koolituse läbiviimiseks on kogutud läbi Pelgulinna Gümnaasiumi nutikasutuse tee http://pgnutikad.blogspot.com.ee/

 • Digitaalse ohutuse algõpe (1-2 tundi)

Sobilik koolitus õpilastele ja õpetajatele, lapsevanematele. Kasutatakse Targalt Internetis programmis välja toodud materjale ja õpitakse ühte teist internetis ja digiseadmetega turvalisemat tegema. http://www.targaltinternetis.ee/opetajatele/tunnikavad/

 • Digitaalse ohutuse juhtumite uurimine (2 tundi)

Koolitus sobib nii õpilastele alates 5. klass, õpetajatele ja lapsevanematele. Samuti sobib see ettevõtetele. Tegemist on interaktiivse koolitusega, kus uuritakse 5-9 erinevat digitaalse ohutuse juhtumit päriselust, mis on toimunud fookusgrupiga sarnase sihtrühmaga. Iga grupp saab lahendamiseks erineva juhtumi, mille tulemused esitatakse teistele. Koos arutame turvalisuse, privaatsuse ja väärtuste üle – mida teha kui on juhtunud ja mis saaks minna veel hullemaks. Koolitus annab head aluseks ühiste väärtsuhinnagute loomiseks ja arutelude alustamiseks, mille tulemusel võiks jätkukoolituses luua asutust puudutavad digitaalse ohutuse heakorra reeglid

 • Asutust puudutavate digitaalse ohutuse heakorra reeglite loomine (5 tundi)

Koolitus ja seminar/töötuba, mille raames vaadatakse läbi olemas olevad asutuse digitaalsust puudutavad reeglid ja uuendatakse neid. Kui reegleid ei ole, siis protsessi käigus need luuakse.

 • Digitaalse ohutuse kombineeritud õppe ja e-kursus haridusasutusele (16 tunnine kursus)

Kombineeritakse koolitused digitaalsete ohutuste algõpe, juhtumine lahendamine ja heakorra reeglite loomine, lisatakse juurde toetav e-õppe moodul, mille läbi klassijuhatajad viivad läbi oma õpilaste ja vanematega uuringud ja teabepäevad. Ettevõtmine lõpeb seminariga, milles kõik osalejad tutvustavad oma tehtut teistele.

 • Progeäppide kasutamine lasteaias ja algõpetuses (2 tundi)

Koolitus, mille raames uuritakse erinevaid lihtsaid võimalusi programmeerimise algõppeks – ilma tehnikata, Beebot, Ozobot, erinevad graafilised e-keskkonnad ja äppid tahvelarvutitel. Tutvustatakse ka Progetiiger.ee võimalusi.

 • Uurimustööde tegemine ja vormistamine (6 tundi)

Koolitus, mille raames uuritakse kuidas vormistada oma uurimustööd ja kuidas uurimustööde vormistamist juhendada. Uurimuse läbiviimise põhialused, viitamine, metoodikad, teooria, uurimusküsimuse koostamine, uurimuse läbiviimine (ankeetimine, intervjuu, tegevusuuring jne). Koostöökeskkonnad. Uurimuse vormistamine.

 • Õpimängude loomine (õuesõppest lauamängudeni) – (4-6 tundi)

Õppemängude loomine, loovusõpetus. Uurime erinevaid laua, kaardi, õppemänge ja keskkondasid, äppe. Loome huvipakuva mängu ja juhised.

 • Muutunud kool (2-4 tundi)

Sobilik koolitus õpetajatele ja koolijuhtidele. Tutvustatakse innovaatiliste koolide trende eestis ja maailmas. Mõtestatakse ringi õpetaja tööd, õppimise muutumist, kujundava hindamise võimalusi ja valjakutseid. Samamoodi saadakse teada erinevaid võimalusi õppimise ja õpetamise diferentseerimiseks, mis on tagurpidi klassiruumi metoodika ja mis on Bloomi taksonoomia ja 5E mudel.

 • IKT koolis ja õppekavas – tänane seis ja tulevik (2-4 tundi)

Sobilik koolitus õpetajatele ja koolijuhtidele. Pelgulinna Gümnaasiumi õppekava näitel tutvustatakse kuidas on võimalik IKT tuua õppekava osaks erinevates õppeainetes. Tutvustatakse õppijate digitaalsete pädevuste mudelit, erinevaid projekte ja tegevusi Eestis kui ka välismaal. Samuti räägitakse tuleviku sammudest ehk uutest riikliku õppekava informaatika valikmoodulitest, mis aitavad koolil digipööret edukamalt ellu viia.

 • Kooli IT juhtimine (2 tundi)

Sovilik koolitus IT juhtidele, haridustehnoloogidele kui ka koolijuhtidele ja innovaatilistele õpetajatele. Tutvustatakse võimalusi ja väljakutseid IT juhtimises tänases haridusasutuses ning võimalikke lahendusi. Osalejad saavad ära kaardistada oma asutuse olukorra ja seada prioriteete, et digipööret edukamalt ellu viia.

 • Veebiloome algõpe (8 tundi)

Veebilehe projekti läbivimine (projektiplaani koostamne, fookusgrupi analüüs, navigatsiooniskeemi loomine ja lõpliku veebi realiseerimine Joomla või WordPressi baasil). Võimalik on kasutada ka Weps.ee lahendust või mõnda muud kaasaja veebipõhist lahendust. Koolituse käigus saadakse teada,  mis on domeen ja kuidas sellega ringi käia ning luuakse asutusele või hobitegevuseks sobilik veebileht. Samuti saab nõu (ideekava) sotsiaalmeedia kasutamise kohta ettevõtte tegevuse ja toodete reklaamimiseks.